Sitemiz ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Sitemiz ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME VE İZİN FORMU           

6698 sayılı Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)  uyarınca, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü  bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel  verilerinizin; aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerimize  kaydedilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, yasal sınırlar dahilinde  aktarılması, sınıflandırılması, güncellenmesi söz konusu olabilecek ve kişisel  verileriniz KVKK’da sayılan şartlara uygun olarak işlenebilecektir. Veri  Sorumlusu ve Toplanan Kişisel Bilgiler

Veri  sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri  kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya  tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu doğrultuda   Firma  veri  sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamında kişisel verilerinizi işlemektedir.

 Kimlik (Ad-soyad, imza, T.C kimlik numarası,  doğum tarihi, ehliyet, kimlik, pasaport fotokopileri vb. bilgiler)  İletişim (Telefon, e-posta adresi, adres vb.  bilgiler)

 Müşteri  İşlem Bilgisi (Araç  formu, kira sözleşmesi,)

 Hukuki  İşlem, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Trafik cezaları, cezai soruşturma  süreçlerine ilişkin bilgiler, adli makamlarca yapılan yazışmalar, tutanaklar)

 Hasar (Hasar bilgileri, kaza tespit  tutanağı, hasar fotoğrafları, ekspertiz raporu) VB bilgileri topluyoruz Kişisel  Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz  KVKK’da öngörülen ilkelere uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Rezervasyon ve  kiralama sürecilerini yönetmek, ödeme işlemlerinin takibi,  kimlik teyidi sigorta işlemleri, hukuki  işlemlerin yürütülmesi, müşterilerden findeks bilgisi talep edilmesi, ödeme  gücünün tespiti ve finansal özgeçmiş sorgulamasının yapılması, risk yönetiminin  planlanması ve icrası, raporlama ve incelemelerin yapılması, risk yönetimini  planlamak için kiralama sonrası müşteriyi olumlu ya da olumsuz değerlendirme ve puanlama yapabilmek için kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarıldığı

Kişisel verileriniz  ticari hayatın gereklilikleri kapsamında   risk yönetimi, ödeme gücünün tespiti ve ödeme işlemlerinin  yapılması, hasar ve rücu süreçlerinin yürütülmesi, sigorta işlemlerinin  yürütülmesi ticari ileti gönderimi ve müşteri memnuniyet araştırmaları, hukuki  iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibini yapabilmek için aşağıdaki  kişi/kuruluşlara aktarılabilmektedir:

Eksperler  ve sigorta şirketleri

Bankalar  ve finansman şirketleri

Hukuki,  finansal, vergisel ve operasyonel konularda danışmanlık aldığımız kuruluşlar Kurye  ve sair taşıma şirketleri

Çeşitli  konularda hizmet aldığımız iş ortakları ve tedarikçiler

Yetkili  kamu kurum ve kuruluşları

Risk  yönetim planlaması ve müşteri memnuniyet araştırmaları kapsamında, Kiralama  sonrası yapmış olduğumuz müşteri değerlendirmeleri yorumları ve puanlamaları  (olumlu ya da olumsuz) Ortak kullandığımız

yazılım programları kanalıyla diğer  araç kiralama firmaları ile de paylaşılacaktır. Ancak direkt görüntülenmeyecektir. Bağlantısı olduğumuz başka bir  araç kiralama firmasından araç kiralamak istediğinizde vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz sonucunda  görüntülenecektir. Kişisel  Verilerinize İlişkin Haklarınız

 1. Kişisel  verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel  verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel  verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp  kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde  veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel  verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme,
 6. Kişisel  verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel  verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi kapsamındaki işlemlerin  kişisel verilerinizinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen  verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi  suretiyle aleyhinize birsonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel  verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde  zararıngiderilmesini talep etme.

Kişisel Verileri  Koruma Kanunu Kapsamında ve Kapsamı Dışında Kalan Yukarıdaki Bilgilendirme Metnini ve Haklarımı Okudum. KABUL EDİYORUM.

Ad Soyad/Imza

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MİR Rent A Car A.Ş. , kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Tanımlar

Metin: İşbu aydınlatma metnini ifade etmektedir.

Veri: Elektronik olarak bilgisayarda ya da bir takım kâğıt bazlı dosyalama sistemlerinde saklanan bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Şirket, müşteri tercihlerini anlamak ve daha iyi hizmet vermek ve benzeri amaçlar ile internet siteleri aracılığıyla, genel olarak “web kayıt bilgisi" adı verilen verileri (kullanıcıların internet tarayıcılarına, mobil cihazlarına, işletim sistemine, ziyaret ettiği sayfalara, bu sayfalara eriştiği diğer internet sayfalarına, ilgili internet sitesini ziyaret ettiği tarih ve zamana, ziyaret edilen spesifik sayfalara ve daha fazlasına ait bilgiler ve benzerlerini) toplayabilir ve internet sitesinde yer alan sayfaların ziyaret edilmesi halinde, çerezleri (cookies) kullanabilir. Bu kapsamda Kişisel Veri elde edilmesi ya da bu yol ile toplanan verilerin birlikte işlenmesi halinde belirli bir kişiye işaret etmeleri durumunda, çerezler ve web kayıt bilgileri de işbu Metne tabi olacaktır.

Özel Nitelikli / Hassas Kişisel Veri: Irka, etnik kökene, siyasi düşüncelere, felsefi inanca, dine, mezhebe veya diğer inançlara, kılık ve kıyafete, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerine, sağlığa, cinsel hayata, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirlerine ve biyometrik verilere ilişkin verileri ifade etmektedir. Hassas veriler sadece sıkı şartlar altında işlenebilirler ve işlenmesi genellikle veri sahibinin açık rızasını gerektirmektedir.

Veri İlgilisi veya Sahipleri: Kişisel Verileri CENTRAL OTO KİRALAMA tarafından işlenen çalışanlar dahil tüm gerçek kişileri kapsamaktadır. Veri sahibi Türk vatandaşı olmak ya da Türkiye’de ikamet etmek zorunda değildir. Tüm veri sahipleri, kendi kişisel verilerine ilişkin yasal haklara sahiptir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Bu kişilerin, Kanun’a uygun olarak uygulamalar ve ilkeler belirlemek yönünde sorumlulukları vardır. CENTRAL OTO KİRALAMA’nın iş süreçlerinde kullanılan tüm kişisel verilere ilişkin veri sorumlusu ilgili CENTRAL OTO KİRALAMA olmaktadır.

Veri İşleyen: Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve onun adına veri işleyen herhangi bir kişidir. Veri sorumlusunun çalışanlar bu tanımın dışındadır, ancak uygulanabilir olması halinde, CENTRAL OTO KİRALAMA adına kişisel veri işleyen tedarikçiler, iş ortakları ve diğer üçüncü kişiler bu tanıma dahil edilebilir.

Veri İşleme / İşleme: Veri kullanımına ilişkin her türlü aktiviteyi kapsamaktadır. Verinin elde edilmesi, kaydedilmesi ya da tutulmasını, ya da veriyi düzenlenme, değiştirme, geri alma, kullanma, açıklama, silme ya da yok etme de dâhil olmak üzere veri üzerinde yürütülen bir veya bir takım işlemleri içerir. Verinin üçüncü kişilere aktarılması da verinin işlenmesi anlamına gelmektedir.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak MİR Rent A Car A.Ş. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları, web sitesi ziyaretçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz;

- ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- Online satış   ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim,  optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

- ŞİRKET’in iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

- Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

- Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, ŞİRKET’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ŞİRKET’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKETİMİZ tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

 

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak MİR Rent A Car A.Ş. Paşabayır Mah. Ordu Cad. Adıgüzel Pasajı No:12 Bandırma/Balıkesir adresine verebilirsiniz. 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@turkiyeotokiralama.com e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)